(1)
Huet, H. The World War I Diary of Albert Huet. SOURCEUF 2020, 3, 22-27.