Impact of Intrinsic Parasitic Extraction Errors on Timing and Noise Estimation

Authors

  • Toshiki KANAMOTO
  • Shigekiyo AKUTSU
  • Tamiyo NAKABAYASHI
  • Takahiro ICHINOMIYA
  • Koutaro HACHIYA
  • Atsushi KUROKAWA
  • Hiroshi ISHIKAWA
  • Sakae MUROMOTO
  • Hiroyuki KOBAYASHI
  • Masanori HASHIMOTO

Published

2006-12-01