A 95 mW MPEG2 MP@HL Motion Estimation Processor Core for Portable High-Resolution Video Application

Authors

  • Yuichiro MURACHI
  • Koji HAMANO
  • Tetsuro MATSUNO
  • Junichi MIYAKOSHI
  • Masayuki MIYAMA
  • Masahiko YOSHIMOTO

Published

2005-12-01