Power-Supply Noise Reduction with Design for Manufacturability

Authors

  • Hiroyuki TSUJIKAWA
  • Kenji SHIMAZAKI
  • Shozo HIRANO
  • Kazuhiro SATO
  • Masanori HIROFUJI
  • Junichi SHIMADA
  • Mitsumi ITO
  • Kiyohito MUKAI

Published

2005-12-01