A Study of Sense-Voltage Margins in Low-Voltage-Operating Embedded DRAM Macros

Authors

 • Akira YAMAZAKI
 • Fukashi MORISHITA
 • Naoya WATANABE
 • Teruhiko AMANO
 • Masaru HARAGUCHI
 • Hideyuki NODA
 • Atsushi HACHISUKA
 • Katsumi DOSAKA
 • Kazutami ARIMOTO
 • Setsuo WAKE
 • Hideyuki OZAKI
 • Tsutomu YOSHIHARA

Published

2005-10-01