1/<I>f</I>-Noise Characteristics in 100 nm-MOSFETs and Its Modeling for Circuit Simulation

Authors

 • Shizunori MATSUMOTO
 • Hiroaki UENO
 • Satoshi HOSOKAWA
 • Toshihiko KITAMURA
 • Mitiko MIURA- MATTAUSCH
 • Hans Jurgen MATTAUSCH
 • Tatsuya OHGURO
 • Shigetaka KUMASHIRO
 • Tetsuya YAMAGUCHI
 • Kyoji YAMASHITA
 • Noriaki NAKAYAMA

Published

2005-02-01