0.7-GHz-Bandwidth DS-UWB-IR System for Low-Power Wireless Communications

Authors

 • Ryosuke FUJIWARA
 • Akira MAEKI
 • Kenichi MIZUGAKI
 • Goichi ONO
 • Tatsuo NAKAGAWA
 • Takayasu NORIMATSU
 • Masaru KOKUBO
 • Masayuki MIYAZAKI
 • Yasuyuki OKUMA
 • Miki HAYAKAWA
 • Shinsuke KOBAYASHI
 • Noboru KOSHIZUKA
 • Ken SAKAMURA

Published

2008-02-01